نمونه سوالات بنویسیم سوم ابتدایی مهر ماه

نمونه سوالات بنویسیم سوم ابتدایی مهر ماه  دانلود از 4shared

 

 دانلود ازpicofile

+ نوشته شده در  چهارشنبه شانزدهم آذر 1390ساعت 18:5  توسط ارژنگ حكم   | 

سئوالات درس بنویسیم سوم ابتدایی

 

رديف

سئوالات

 

1

با كلمات زير جمله بنويسيد .

معلّم :

دلپذير :

نمازگزار:

گرفته بودند :

 

2

جملات زير را مرتب كنيد .

منظّم – همه چيز – خداوند – را – آفريده – و – دقيق – است .

 

را – پرت – تو – حواس – مي كني – بقيّه

 

3

مخالف كلمات زير را بنويسيد.

شروع #                                طلوع #            

سرما #                                رفت #

 

4

كامل كنيد .

دانشمندان با ................................. فراوان به همه چيز نگاه مي كنند.

داشتم از خيابان عبور مي ...........................

 

5

كلمات هم معني بنويسيد .

تحمّل =                                 احتياج =

عجله =                                  مريض =

 

6

به كلمات زير « خانه » اضافه كن و معني آنرا بنويس .

گل  + (                         ) =

كتاب + (                       )  =

 

7

از دو موضوع زير يكي را بنويس .

1- نامه اي به آموزگار خود بنويس و از او تشكر كن .

2- خلاصه يكي از درسهايي كه بيشتر دوست داري بنويس .

 

با تشکّر از همکاران گروه های آموزشی پایه ی سوم استان آذربایجان شرقی

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و ششم دی 1389ساعت 19:33  توسط ارژنگ حكم   | 
نمونه سوالات مربوط به کتاب بخوانیم وبنویسم دی ماه

پاسخ صحیح رادر علامت بزن .

1-مخالف(وارد )کدام است .      

        الف – ورود                 ب- خارج              ج – داخل                  د – وارد شدن

2- کدام یک از کلمات زیر هم خانواده ی (علم ) نیست .   

   الف – معلّم                        ب – علوم       ج – علمی                         د –عمل 

3  - هم معنی( عادل) کدام است ؟        

         الف – عدل                  ب – دادگر          ج – امین                     د – شایسته 

4 - ...... از نعمت های خدا خوب استفاده می کنید .       

   الف – تو              ب – ما            ج – شما           د – آن ها

5 – در کلمه های زیر حروف یا نشان های جا افتاده را بنویس .

خلا .....ﻪ  -              انتخا..... –                       عصبانیت  -   

 وا ﻗﻌ..... -             ﻫﻤﻳﺷ....ی -                       ﭙﻳﺷﺮﻔ.... -

 ﺒﮕ...اریم –            شگفت ...ده  -                    اﺴﺗ...داد  -

  ...ﻼ مت  -           ﻠ...ﻳف -                             ﻠ...ﻅﻪ 

6 - کلمه های روبرو را در جای مناسب قرار دهید   

                                                             را  - با  -  به  -   در  -  از    

مهم تر ....... همه این بود که آن ها ..... تمام محلّه شروع ....کاشتن گل وگیاه کردند . وقتی درخت این .....شنید، خیلی خوش حال شد وفوری تصمیم گرفت  که برگردد . او .......    خوش حالی زیاد.....جای قبلی اش نشست. 

7 – در ست یا نادرست بودن جملات زیر را مشخّص کن .

الف – پدر بزرگ گفت همه ی نقّاشی ها قشنگند .                            درست        نادرست

ب – روز بعد امین زودتر از همیشه ،خندان وخوش حال به مدرسه آمد.   درست         نادرست 

ج – ما باید طبیعت را دوست داشته باشیم .                                     درست           نادرست 

د – در خت گفت به آن ها بگو روی تنه ی ما یادگاری بنویسند .             درست          نادرست  

8 - کلمه های زیر را با (ان ) یا (ها) یا هر دو جمع ببند .

درخت: ......................................                  

 شکل :..........................................

9 – د و کلمه را در یک جمله به کار ببر .

نماینده ، نظم : ..................................................................................

پاکیزه ، می شویم : ..................................................................................

10- کامل کن .

پدرم فردا به مسافرت ......................

هم اکنون آن ها به مسافرت .................

1۱ – بنویس اگر کسی درباره ی دیگران کار اشتباهی انجام دهد ،باید چه کند ؟

.......................................................................................................

۱۲– در یک جمله از خداوند تشکّر کن .

     ..................................................................................                  

۱۳ – کلمات هم معنی را به هم وصل کن .

دلپذیر                                            حالا

دیدن                                              خبر

اﻵن                                              جا لب

پیغام                                            تماشا

                                                پسندیده

۱۴ – مرتّب کن .

- به ، مخصوصاً ، بگذاریم ، باید ، پیر ها ، بزرگ ترها ،احترام ، و

..................................................................................

16 – جمله زیر را به دو قسمت تقسیم کن .

پیرمرد به انتهای اتوبوس رفت .        

   ................. ،  .............................................

با تشکّر از همکاران گروه های آموزشی پایه ی سوم استان آذربایجان شرقی

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و ششم دی 1389ساعت 19:12  توسط ارژنگ حكم   | 
سوالات بنویسیم سوم ابتدایی آبان ماه

http://www.4shared.com/document/6ipbO_gZ/_____.html

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و سوم دی 1389ساعت 19:47  توسط ارژنگ حكم   |