٨٨-٨٧

جلددفترچه

صفحه١                                   صفحه٢

صفحه٣      صفحه۴

صفحه۵

صفحه۶        صفحه٧

 

پاسخنامه
+ نوشته شده در  دوشنبه نهم خرداد 1390ساعت 14:31  توسط ارژنگ حكم   | 

نمونه٩٠-٨٩

نمونه دولتی٨٨

سوالات آزمون  ورودی مدارس نمونه دولتی راهنمایی 

 سال تحصیلی 88-87

جلد    صفحه 1   صفحه 2     صفحه 3     صفحه 4صفحه 5    صفحه 6صفحه 7

سوالات آزمون  ورودی مدارس نمونه دولتی راهنمایی

سال تحصیلی ٨٧-٨۶ 

جلدصفحه 1     صفحه 2صفحه 3    صفحه 4صفحه 5    صفحه 6صفحه 7

سوالات آزمون  ورودی مدارس نمونه دولتی راهنمایی 
سال تحصیلی 86-85

جلدصفحه 1     صفحه 2    صفحه 3صفحه 4صفحه 5      صفحه 6صفحه 7

سوالات آزمون  ورودی مدارس نمونه دولتی راهنمایی تحصیلی سال تحصیلی 85-84
جلد    صفحه 1    صفحه 2    صفحه 3      صفحه 4صفحه 5     صفحه 6صفحه 7


با تشکراز:

http://isedor.persianblog.ir

+ نوشته شده در  دوشنبه نهم خرداد 1390ساعت 14:7  توسط ارژنگ حكم   | 
نمونه سئوالات مدارس نمونه دولتی سال 84
+ نوشته شده در  یکشنبه هجدهم اردیبهشت 1390ساعت 19:53  توسط ارژنگ حكم   | 
نمونه سئوالات مدارس نمونه دولتی سال 85


+ نوشته شده در  یکشنبه هجدهم اردیبهشت 1390ساعت 19:37  توسط ارژنگ حكم   | 
سوالات آزمون  ورودی مدارس نمونه دولتی راهنمایی تحصیلی سال تحصیلی 88-87
جلدصفحه 1صفحه 2صفحه 3صفحه 4صفحه 5صفحه 6صفحه 7

سوالات آزمون  ورودی مدارس نمونه دولتی راهنمایی

+ نوشته شده در  شنبه دهم اردیبهشت 1390ساعت 19:46  توسط ارژنگ حكم   | 
سوالات آزمون  ورودی مدارس نمونه دولتی راهنمایی تحصیلی سال

تحصیلی 87-86
جلدصفحه 1صفحه 2صفحه 3صفحه 4صفحه 5صفحه 6صفحه 7
+ نوشته شده در  شنبه دهم اردیبهشت 1390ساعت 19:44  توسط ارژنگ حكم   | 
سوالات آزمون  ورودی مدارس نمونه دولتی راهنمایی تحصیلی
سال تحصیلی 86-85
جلدصفحه 1صفحه 2صفحه 3صفحه 4صفحه 5صفحه 6صفحه 7
+ نوشته شده در  شنبه دهم اردیبهشت 1390ساعت 19:43  توسط ارژنگ حكم   | 
سوالات آزمون  ورودی مدارس نمونه دولتی راهنمایی تحصیلی سال تحصیلی 85-84جلدصفحه 1صفحه 2صفحه 3صفحه 4صفحه 5
صفحه 6صفحه 7
+ نوشته شده در  شنبه دهم اردیبهشت 1390ساعت 18:48  توسط ارژنگ حكم   |